Algemene Voorwaarden Ten Zijthoff - Advisering aan bedrijven

1.     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten: Ten Zijthoff, gevestigd te 5709 ME Helmond aan De Kromme Geer 103;

Client: de afnemer van diensten gebruiker handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en cliënt.

2.     De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle overeenkomsten tussen gebruiker en cliënt. Een en ander voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden worden jegens cliënt en tevens jegens door gebruiker eventueel in te schakelen derden bedongen.

3.     Alle overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van cliënt worden door de gebruiker volgens het geldende (uur)tarief en mét de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

4.     De gebruiker stelt de cliënt voor de aanvang van de werkzaamheden van het betreffende (uur)tarief op de hoogte. In dit tarief zijn niet begrepen de overige kosten, zoals reiskosten, representatiekosten en andere kosten die gemaakt moeten worden om de opdracht van cliënt uit te voeren. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de cliënt in rekening worden gebracht.

5.     Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de gebruiker zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten. Indien de cliënt niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de cliënt de wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt.

6.     De gebruiker is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt gebruik te maken van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien dit een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de cliënt, zulks naar het oordeel van de gebruiker, wenselijk maakt. De gebruiker zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

7.     De cliënt vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de cliënt worden of zijn verricht.

8.     Cliënt zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door door cliënt onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

9.     De gebruiker zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de gebruiker die bij zorgvuldig handelen niet zou zijn ontstaan, is de gebruiker voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de gebruiker wordt uitgekeerd.

Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot een maximum van driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de gebruiker sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door de gebruiker ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheids­beperking hebben.

10.  De gebruiker staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

11.   Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.

12.   De gebruiker is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

13.   Op alle door de gebruiker verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

14.   In geval van geschillen tussen de cliënt en de gebruiker zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil woorden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de gebruiker zijn (neven)vestigingsplaats heeft.

Finding professional essay writing services isn’t hard since there are just so many websites claiming to be the very best. Unfortunately, students and potential customers are reluctant to share any information watchseries tv because of the privacy concept. But there are certain qualities of the top essay writing services that help to find the right one for your needs. The key is to first determine what type of essay writing service you need then the writer who can provide those services. The quality of an essay writer is determined by a few factors.